Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Bancària ”la Caixa” convoca 45 beques per a cursar estudis de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord (els Estats Units o el Canadà) i en universitats de la zona Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina).
Els estudis són de màster o doctorat. També s’admeten, segons l’interès del tema i la vàlua del candidat, els projectes predoctorals d’investigació científica i tècnica.
La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar estudis de postgrau.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
Impresos (URL)
https://www.lacaixafellowships.org/index.aspx
Requisits
 • Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.
 • Poden demanar una beca les persones que disposin d’un títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris, arquitecte o enginyer superior, arquitecte o enginyer tècnic) obtingut entre el gener de 2010 i el juliol de 2019.
 • Tots els candidats hauran d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera.
 • Dotació
 • Matrícula a la universitat o al centre d’ensenyament superior en què hagi estat admès el becari, sense límit d’import.
 • Dotació mensual, que comença a rebre’s quan s’inicia el programa d’estudis per al qual ha estat concedida la beca.
 • Durada
  Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i es podran prorrogar un segon curs, fins a un màxim de 24 mesos.
 • En el cas de l’Amèrica del Nord: els becaris han de començar el programa d’estudis en el Fall Term del curs 2020-2021, llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic.
  Excepcionalment i només en els casos d’estades d’investigació predoctoral, es pot comptar amb una certa flexibilitat pel que fa al moment d’incorporació al centre o universitat de destinació. En qualsevol cas, la beca no es farà efectiva abans del mes de maig de 2020.
 • En el cas de la zona Àsia-Pacífic: els becaris han de començar el programa d’estudis entre els mesos de gener i desembre de 2020.
 • Documentació
  Els candidats han de fer la sol·licitud per internet i s’haurà d’emplenar íntegrament en anglès.
  Els documents que es pugin a l’aplicació en format PDF han de ser clars i llegibles.
  Incompatibilitats
  El fet de disposar del títol de doctor o estar en condicions de demanar-lo abans del període de gaudir de la beca inhabilita per presentar la candidatura a aquest programa.
  No s’admetran candidatures per cursar un programa de doble titulació (double degree) ni per cursar un màster que s’hagi començat abans que la beca es faci efectiva.
  Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol feina remunerada, beca o ajut econòmic d’un altre organisme, llevat que la Fundació Bancària ”la Caixa” ho autoritzi expressament.

  Arxius

  Arxiu
  bases_america_asia_2019_ca.pdf