Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La present beca té per objecte promoure la formació d'alta qualitat en Psicologia Clínica dels psicòlegs interns residents mitjançant estades a l'estranger en centres o organismes científic-sanitaris de prestigi internacional per la seva innovació tècnica o investigació clínica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.anpir.org/becas-anpir/
https://www.anpir.org/wp-content/uploads/Bases-BECAS-ANPIR-2018-19-13.03.19.pdf
Requisits
Podran ser beneficiaris de les beques aquelles persones que:
 • estan desenvolupant la seva tasca formatiu-assistencial com Psicòleg Intern resident (PIR) en qualsevol dels centres sanitaris o unitats docents acreditats a Espanya pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat durant el termini de presentació de sol·licituds;
 • amb anterioritat a l'inici de la rotació en el centre estranger objecte de la beca hagin enviat la sol·licitud a becas@anpir.org;
 • iniciïn la seva estada al centre objecte de la beca abans del 31 desembre de 2019;
 • no hagin estat beneficiaris d'una beca ANPIR en anteriors edicions;
 • en el cas de presentar més d'un projecte, només podrà ser becat un ells.
 • Dotació
  Dotació actual de 10.000 euros en total i es concedeixen fins a 5 beques per convocatòria.
  Durada
  Durada mínima efectiva d'un mes.
  Documentació
  Els interessats hauran d'enviar la següent documentació escanejada en un ÚNIC document PDF i en el següent ordre:
  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Projecte a desenvolupar (màxim 1500 paraules).
  3. Sol·licitud formal de la beca, signada i datada (és imprescindible omplir- segons el format de l'annex II).
  4. Currículum (CV).
  5. Fotocòpia del document acreditatiu del número d'ordre a l'examen oposició PIR.
  6. Fotocòpia del document acreditatiu de la data d'alta com a soci / a ANPIR.
  7. Certificat d'aprovació de la rotació externa per part de l'hospital d'origen.
  8. Certificat d'admissió en el centre de destinació amb dates d'inici i fi de rotació.
  9. Carta del Tutor / Cap de Servei avalant l'oportunitat i valor estratègic de l'activitat (aquest document és opcional, de barem segons Annex III).
  10. Còpies escanejades que acrediten els mèrits assenyalats a l'annex II.
  11. Mèrits del centre de destinació (Annex IV).

  Arxius

  Arxiu
  Bases-BECAS-ANPIR-2018-19-13.03.19.pdf
  Anexo-II_ANPIR.odt
  Anexo-IV_ANPIR.odt