Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les «Xarxes d'Investigació» pretenen promoure la complementarietat de capacitats i recursos d'investigació existents entre grups de recerca i gestors de diferents institucions i, d'aquesta manera, contribuir a la generació de sinergies i de la creació de xarxes en àmbits estratègics i innovadors per al conjunt del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Les Xarxes d'Investigació estan encaminades a la creació de: Xarxes temàtiques i Xarxes estratègiques.
Les «Xarxes d'Investigació» no han de plantejar objectius propis de la investigació, que correspon a les convocatòries d'ajuts per a projectes d'investigació.
Característiques principals
Amb el finançament de les «Xarxes d'Investigació» es pretén facilitar que els grups participants puguin executar accions encaminades a consolidar i potenciar resultats previs d'activitats d'R + D + I, planificar accions estratègiques científiques i tecnològiques futures, realitzar funcions d'assessorament científic, establir fòrums d'intercanvi de coneixement i detecció d'oportunitats, així com impulsar activitats de promoció i posicionament estratègic en projectes i programes internacionals i contribuir així a l'avanç de la investigació espanyola, fonamentalment en el context de l'Espai Europeu d'Investigació.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=e331aa27bfba7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=74211800fd1c7610VgnVCM1000001d04140a____
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630205/document/248639
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf
Requisits
Els requisits del coordinador de la xarxa són els següents:
 • Ser doctor.
 • Tenir vinculació, segons el que estableix l'article 10, amb l'entitat beneficiària o amb alguna altra entitat que compleixi els requisits de l'article 4.
 • Haver estat investigador principal d'algun projecte d'investigació aprovat, finalitzat o en vigor, d'alguna de les següents convocatòries:
  - Convocatòries 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 de Projectes de R + D, del Programa Estatal del Pla Estatal de I+D+I 2013-2016 d'Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (Subprograma Estatal de Generació del coneixement)
  - Convocatòries 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 de Projectes de R + D + I, del Programa Estatal del Pla Estatal de I+D+I 2013-2016 d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat
  Els requisits dels membres de l'equip de la xarxa són els següents:
 • Ser doctor.
 • Tenir vinculació amb l'entitat beneficiària, segons el que estableix l'article 10 o amb alguna altra entitat que compleixi els requisits de l'article 4.
 • Participar o haver participat com a investigador principal o com a membre de l'equip d'investigació en un projecte d'investigació finançat en alguna de les convocatòries descrites en l'apartat anterior. Aquesta condició haurà de complir-la, almenys, el 50% dels components de l'equip de la xarxa, incloent el coordinador de la xarxa.
  L'equip estarà format per un mínim de 6 i un màxim de 15 representants de grups de recerca, inclòs el grup representat pel coordinador de la xarxa.
 • Dotació
  No es concediran ajuts per imports superiors a 150.000 €, en concepte de costos directes.
  Durada
  2 anys
  Documentació
  El coordinador de la xarxa haurà d'adjuntar al formulari electrònic de sol·licitud la següent documentació obligatòria:
 • Memòria tècnica de la xarxa (tindrà una extensió màxima serà de 10 pàgines i es presentarà en anglès o espanyol, amb lletra Times New Roman o Arial d'una mida mínima de 11 punts; marges laterals de 2,5 cm; marges superior i inferior de 1,5 cm; i espaiat mínim senzill. L'aplicació de sol·licitud no admetrà memòries amb una extensió superior a 10 pàgines.)
 • «Currículum vitae» abreujat (CVA) del coordinador de la xarxa (El CVA es presentarà en anglès o espanyol, amb lletra Times New Roman o Arial d'una mida mínim de 11 punts; marges laterals de 2,5 cm; marges superior i inferior de 1,5 cm; i espaiat mínim senzill. L'extensió màxima serà de 4 pàgines.)
 • A més, el coordinador de la xarxa d'adjuntar en l'aplicació el «Curriculum vitae» abreujat (CVA) dels components de l'equip de la xarxa
 • AVÍS IMPORTANT
  Presentació de sol·licituds, des del 12 de febrer fins el 26 de febrer de 2019

  Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2018-59655_ REDES DE INVESTIGACION.pdf
  CONVOCATORIA 2018 REDES DE INVESTIGACION firmada SEUIDI (1).pdf
  INSTRUCCIONES_MEMORIA_TECNICA_REDES_DE_INVESTIGACION_2018.pdf
  CVA_English_2018.docx
  Preguntas_frecuentes_sobre_la_convocatoria_REDES2018_vfinal.pdf
  CVA_castellano_2018 (1).docx
  Preguntas_frecuentes_presentacion_de_solicitudes.pdf
  MEMORIA_TECNICA_REDES_DE_INVESTIGACION_2018.docx