Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1974 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2018 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

  El número de sol.licituds per centre està limitat, a la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat expressió d’interés abans de 4 de febrer.
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  La convocatòria obrirà el 5 de març
  Informació addicional
  A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat/a fins un màxim de 20 punts:
 • Adequació del candidat al programa proposat: Fins a 10 punts.
 • Altres mèrits (publicacions, congresos i altres mèrits): Fins a 10 punts
  B. Valoració de la proposta per als objectius de l'ajut: fins a un màxim de 30 punts. La seva avaluació es realitzarà d’acord als següents criteris:
 • a) Qualitat científico-tècnica de la proposta: fins a 10 punts
 • b) Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 20 punts
  C. Valoració del grup de recerca receptor del candidat, desde l'1-1-2014 fins al tancament de la convocatòria: fins a 50 punts
 • a) Publicacions del/de la cap de grup: fins a 40 punts
 • b) Projectes de recerca del grup finançats: fins a 10 punts.
 • Requisits
  Candidats

 • Estar en disposició de ser admès o matriculat en un programa de doctorat del curs 2019-2020.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2020 o d'algun dels anteriors Planes Nacionales.
  b) Estar en possessió d'un títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver disfrutat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.
  Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
 • Requisits
  El nombre màxim de sol·licituds i de possibles concessions està limitat
 • Per grup d'investigació: Una sol·licitud.
 • Dotació
  La dotació econòmica d’aquest tipus d’ajudes serà de 20.600€/any exclosa CPSS
  Durada
  Fins a 4 anys de contracte (fins a doctorar-se)
  Documentació
  1. Formularis
  La sol·licitud, la memòria de la proposta i els CVA del cap de grup i de la persona candidata es presentaran segons model normalitzat.La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud Es complimentaran segons els medis telemàtics i un cop enviats, s'hauran d'imprimir per tal de signar-los i presentar-los en format paper.

  2. Documentació.
  Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
 • Document acreditatiu d'estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si s'escau.
 • Certificat acadèmic, corresponent a la titulació o titulacions (llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, màster, etc.), que li permeten l'accés al programa de doctorat, en el qual haurà de figurar el segell de la unitat que ho expedeix, la data en la qual s'han finalitzat els estudis i les matèries que constitueixen el programa complet de la titulació o titulacions indicades, així com les qualificacions obtingudes i les seves dates d'obtenció. Quan es tracti de certificats expedits per centres estrangers es farà constar, a més, quines són les qualificacions màximes i mínimes dintre del sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol d'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Currículum vitae del cap de grup i del candidat, en format CVA
 • Declaració responsable d'altres ajuts i contractes predoctorals, en model normalitzat.
 • Memòria de la proposta en model normalitzat.
 • Arxius

  Arxiu
  GUIA_DE_AYUDA_PFIS_2019.pdf
  AES 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  FI19_MEMORIA PFIS.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  FAQ_PFIS_2019.pdf
  JCR2017 PARA AES2019 (1).xls
  Criterios_evaluacion_PFIS_2019.pdf