Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure la col·laboració público-privada mitjançant el desenvolupament de part dels programes formatius en centres de treball d'entitats empresarials que complementin les activitats del programa de doctorat en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, han d'haver-ho comunicat al director de Programa i presentat l'expressió d'interès no més tard del 10/02/2019. Els candidats que la Direcció del centre decideixi que es poden presentar, seran degudament informats
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 5 de març
Informació addicional
A partir del tercer any del contracte es realitzarà una estada formativa obligatòria, sense remuneració addicional, en una entitat empresarial de l'àrea de les ciències i tecnologies de la salut, amb una durada d'entre 12 i 24 mesos. L'entitat beneficiària i l'entitat empresarial hauran de tenir subscrit el corresponent conveni de col·laboració.
Informació addicional
A. Valoració de l'investigador en formació sol·licitant: fins a 20 punts.
B. Valoració de la proposta per als objectius de l'ajuda: fins a 30 punts.
C. Valoració del grup d'investigació receptor del candidat del 1/1/2014 al tancament de la convocatòria: fins a 50 punts.
Requisits
Candidats
 • Estar en disposició de ser admesos o matriculats per començar un programa de doctorat en el curs 2019-2020
  Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
 • Requisits
  Centres
  Únicament poden ser beneficiaris d'aquesta modalitat de contractes i-PFIS, els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats.
  Dotació
  La dotació econòmica d’aquest tipus d’ajudes serà de 20.600€/any exclosa CPSS
  Durada
  Fins a 4 anys de contracte (fins a doctorar-se)
  Documentació
  1. Formularis
  La sol·licitud, la memòria de la proposta i els CVA del cap de grup i de la persona candidata es presentaran segons model normalitzat.La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud. Es complimentaran segons els medis telemàtics i un cop enviats, s'hauran d'imprimir per tal de signar-los i presentar-los en format paper.

  2. Documentació.
  Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
 • Document acreditatiu d'estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si s'escau.
 • Certificat acadèmic, corresponent a la titulació o titulacions (llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, màster, etc.), que li permeten l'accés al programa de doctorat, en el qual haurà de figurar el segell de la unitat que ho expedeix, la data en la qual s'han finalitzat els estudis i les matèries que constitueixen el programa complet de la titulació o titulacions indicades, així com les qualificacions obtingudes i dates de la seva obtenció. Quan es tracti de certificats expedits per centres estrangers es farà constar, a més, quines són les qualificacions màximes i mínimes dintre del sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial.
 • Currículum vitae en castellà del cap de grup i del candidat, en format CVA.
 • Memòria de la proposta en model normalitzat en castellà.
 • Document subscrit pel director de l'IIS certificant la pertinença del grup de recerca a aquest, quan correspongui.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol d'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Arxius

  Arxiu
  JCR2017 PARA AES2019 (1).xls
  AES 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  IPFIS19-MEMORIA iPFIS.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  FAQ_i-PFIS_2019.pdf
  GUIA_DE_AYUDA_i-PFIS_2019.pdf
  IPFIS19-MEMORIA iPFIS.pdf