Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, exclusivament en les entitats sanitàries públiques, amb activitat clínic assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 13 de febrer
Informació addicional
Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts el 1974 o amb data posterior, amb una producció científica que es pugui considerar que posseeixen potencial per convertir-se en grups altament competitius.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.
 • Informació addicional
  A. Valoració del candidat: fins a 20 punts.
  B. Valoració del projecte de formació en relació als objectius de l'ajut: fins a 30 punts.
  C. Valoració del grup de recerca receptor, entre 1-1-14 i el tancament de la convocatòria: fins a 50 punts.

  Us informem que caldrà presentar-se a aquesta convocatòria per poder presentar sol·licitud a la propera d'Ajuts de Recerca Jordi Gras 2019 per a residents del Parc de Salut Mar.

  Els candidats podran desenvolupar activitat assistencial.
  Requisits
 • Estar en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR) o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària (RIR).
 • Si els títols s'han obtingut a l'estranger, haurien d'estar reconeguts o homologats per l'organisme competent, no sent vàlida a aquests efectes la sol·licitud de reconeixement o homologació.
 • Haver finalitzat el programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) que habilita per a participar en la convocatòria d'aquesta modalitat durant l'any 2014, o en data posterior, incloent als que ho facin el 2019, sempre que sigui amb anterioritat a la data que s'estableixi per a la finalització del termini d'al·legacions a la resolució provisional de resultats.
 • No podran concórrer com a caps de grup en aquesta convocatòria els que es trobessin dirigint l'activitat d'investigadors Rio Hortega amb contracte concedit i en actiu corresponents a la convocatòria 2018 de l'AES.
 • La persona candidata no pot estar gaudint d'un Contracte Río Hortega en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
 • Dotació
  La dotació econòmica d'aquest tipus d'ajudes serà de 20.600€/any per professionals amb FSE d'infermeria i 26.866€/any per la resta en concepte de retribució bruta salarial, distribuïdes en 14 pagues preferentment, que l'ISCIII finançarà en la seva totalitat. Les quotes empresarials de la Seguretat Social i indemnització correran a càrrec de l'entitat beneficiària.
  Durada
  La durada del contracte serà de dos anys.
  Documentació
  Per poder accedir a l’aplicació telemàtica és necessari un navegador Web compatible amb Internet explorer 7.x o superior; Mozilla Firefox 3.X o superior (opció recomanada per Mac OS 10.5 o superior) Google Chrome 5.X o superior ; i Adobe Reader versión 9 o superior.
 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Titol de l'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent, quan s'hagi obtingut a l'estranger.
 • Memòria de la proposta segons model normalitzat en castellà.
 • CVA en castellà del sol·licitant i del cap del grup de recerca
 • Carta de suport del cap de servei i representant legal de la entitat sanitària, en format normalitzat.
 • Arxius

  Arxiu
  AES 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  CM19_MEMORIA RH.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  FAQ__CM_2019.pdf
  Criterios_evaluacion_Rio_Hortega_2019.pdf