Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de personal facultatiu amb experiència en investigació en ciències i tecnologies de la salut, als centres assistencials del SNS que formen part dels IIS.
Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d'activitats de transferència.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
El número de sol.licituds per centre està limitat. A la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat expressió d’interés abans del 31 de gener.
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 21 de febrer
Informació addicional
Avaluació i selecció de les sol·licituds.
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat: fins a 60 punts
B. Valoració de la proposta: fins a 40 punts.
Requisits
 • Estar en possessió del títol oficial d'Especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària (RIR).
 • Estar en possessió del títol de doctor i, o bé haver completat el programa Rio Hortega o bé estar gaudint d'un Contracte Rio Hortega de l'AES 2017 a la finalització de la data de presentació de sol·licituds.
 • No podran optar a aquesta actuació els que estiguin gaudint d'un contracte Juan Rodés en el moment de la sol·licitud, ni els que l'hagin completat amb anterioritat.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 45.000 € bruts anuals distribuïts preferentment en 14 pagues, excluida CPSS
  Durada
  4 anys.
  Documentació
  Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:
 • Títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent, quan s'hagi obtingut a l'estranger. En la resta dels casos l'òrgan instructor ha de sol·licitar al Registre Nacional d'Especialistes en Formació del MSCBS la confirmació d'aquesta dada aportat pels candidats en els respectius CVA. Queden exceptuats de la seva presentació aquells sol·licitants que hagin completat o estiguin gaudint d'un contracte Río Hortega.
 • Títol de doctor o certificat d'estudis en què consti la qualificació obtinguda en la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
 • Memòria de la proposta en castellà.
 • Currículum vitae abreujat del candidat/a.
 • Carta de suport del cap de servei i representant legal de l'entitat sanitària al candidat Juan Rodés, en model normalitzat.
 • Acreditació documental de l'estada a l'estranger, en el qual consti data d'inici i de fi de la mateixa i detall de l'activitat desenvolupada en aquest període, per a aquells candidats que no provenen del programa Rio Hortega. La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud.
 • Arxius

  Arxiu
  JCR2017 PARA AES2019 (1).xls
  AES 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  JR19_MEMORIA JR.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  FAQ_JR_2019.pdf
  GUIA_DE_AYUDA_JR_2019.pdf