Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors principals amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramon i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contextos de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

- Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran d'estar dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.

- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ERIC (EATRIS, ECRIN, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada pel ISCIII.
Característiques principals
Els projectes de recerca podran presentar-se a una de les següents categories:
 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un o per dos investigadors principals responsables
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, per a la seva realització per diferents entitats, que hauran de justificar adequadament en la memòria la necessitat d'aquesta coordinació per abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats de la mateixa
 • Projectes multicèntrics: realitzats d'acord a un protocol únic, en més d'un centre

  Les prioritats temàtiques i les línies de recerca prioritàries es troben a l'article 4 de la convocatòria.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

  Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que feu servir l'aplicació "expressió d'interès" que trobareu en aquest mateix recull
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  La convocatòria obrirà el 12 de febrer.
  Impresos (URL)
  Curriculum Vitae:https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX
  Informació addicional
  Avaluació i selecció de les sol·licituds.
  A. Valoració de l'equip d'investigació: fins a 35 punts.
  B. Valoració del projecte: fins a 65 punts.
  Informació addicional
  CEIm/CEEA
  CEIm
  Els projectes que impliquin la recerca en humans o la utilització de mostres biològiques d'origen humà, hauran d'adjuntar la informació que per escrit es proporcionarà als participants de l'estudi i el consentiment informat signat. En cas de realitzar estudis en els que s’utilitzen mostres biològiques per a estudis genètics, es demanarà un Full d’informació i Consentiment Informat específic d’estudi Genètic independent del de l’estudi general. Per a qualsevol informació poseu-vos en contacte amb Cristina LLop Julià Ext.: 1679 . cllop@imim.es

  CEEA
  Els projectes que impliquin experimentació amb animals, hauran de complir els procediments del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA-PRBB) . Per a qualsevol informació poseu-vos en contacte amb la secretària del Comitè Patricia Fachal (estabulari PRBB, Ext.: 1028). Els documents per presentar procediments i les instruccions per omplir-los els podeu descarregar de la Intranet a l'apartat del "Aspectes ètics/CEEA".

  No podran realitzar-se modificacións en la composició de l'equip investigador durant la primera anualitat d'execució de l'ajuda concedida.
  Requisits
  Per part de l' Investigador Principal i el Co-Investigador Principal serà necessari:
 • a) Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.
 • b) No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.
 • c) Tenir dedicació única al projecte.

  Per part de la resta de membres de l’equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • Dotació
  a) Costos de contractació de personal tècnic necessari per a la realització del projecte, aliè al vinculat als organismes participants. Els imports màxims acceptables de costos de personal s’especificaran a les instruccions de cada convocatòria que figuren a la pàgina web de l´ISCIII dins de la guia d'ajuda

  b) Costos d’execució que inclouen: el material inventariable indispensable per a la realització del projecte; les adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionats amb l'execució del projecte, com ara els costos d'utilització d'alguns serveis centrals i generals de suport a la investigació de l'entitat beneficiària, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes; tots degudament justificats i necessaris per al bon fi del projecte. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, el material d'oficina, les quotes a societats científiques i les subscripcions a publicacions. Així mateix, seran subvencionables despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses de revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques, incloent els relacionats amb la publicació en revistes d'accés obert; i les despeses derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés. Els viatges necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció en congressos, es referiran exclusivament al personal que forma part de l'equip d'investigació i al personal tècnic contractat a càrrec del projecte. Sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre amb càrrec al concepte de viatges i dietes, no seran elegibles despeses de menjars i atencions de caràcter protocol·lari. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, així com el material d'oficina.
  Durada
  El termini ordinari d'execució serà de tres anys.
  Documentació
 • Les sol·licituds es presentaran mitjançant aplicació informàtica. Per això cal que l'investigador principal que vulgui presentar un projecte de recerca, accedeixi a la web http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
  i es doni d'alta a la base de dades del FIS.
  Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 • La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada en paper al Servei de Recerca.
 • Els currículums de l'equip investigador segons model abreujat, CVA s'enviarà només en format electrònic.
 • Memòria del projecte de recerca segons model normalitzat en castellà s'enviarà només en format electrònic. Aquells projectes que sol·licitin una quantia superior a 100.000 euros seran redactats en anglès
  ABANS D'ENVIAR-HO DEFINITIVAMENT ON LINE CAL PRESENTAR UN ESBORRANY DE LA MEMÒRIA COMPLETA (INCLOENT-HI PRESSUPOST) PER TAL QUE SIGUI REVISAT
 • Incompatibilitats
  Tant el/la IP com la resta dels membres de l'equip de recerca tindran el següent règim d'incompatibilitats i dedicacions, en qualsevol de les categories de projectes de recerca en salut:
 • a) Cap IP podrà figurar com a tal, en més d'una sol·licitud de projecte comptant tant projectes FIS com AEI (Agencia Española de Investigación) i la dedicació serà sempre única
 • b) La resta de membres de l'equip de recerca podran participar amb dedicació única en un únic projecte, o amb dedicació compartida fins a tres.
 • A aquests efectes es computaran conjuntament les convocatòries de projectes d'investigació en salut de les AES 2016, 2017 i 2018 i en les convocatòries de RETOS i EXCELENCIA de la AEI que finalitzin, segons resolució d'aprovació, després del 31 de desembre de 2019.
 • Només es podrà ser IP en una única sol·licitud en el conjunt dels projectes de les següents convocatòries de l'any 2018: de projectes d'investigació de les AES o RETOS i EXCELENCIA de la AEI
  No s'aplicarà el règim d'incompatibilitats en els següents casos:
 • Els projectes finançats en els Plans Regionals d'I+D+I de les comunitats autònomes.
 • Els projectes obtinguts de convocatòries de la UE.
 • AVÍS IMPORTANT
  Es podrà optar per sol·licitar finançament per a la intensificació de l'investigador principal mitjançant la contractació d'un substitut que cobreixi fins al 50% de la jornada en còmput anual durant el segon i tercer any. La dotació econòmica abonada per l'ISCIII serà de 30.000 euros a l'any per al personal facultatiu i de 20.000 euros a l'any per al personal d'Infermeria o de Fisioteràpia.

  Arxius

  Arxiu
  AES 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  1-Memoria_del_proyecto_PI_2019_ingles.pdf
  1-Memoria_del-proyecto_PI_2019_es.pdf
  1-Declaracion_de_interes_empresarial_PI_2019.pdf
  1-Documento_de_coordinacion_PI_2019.pdf
  PI_19_PREGUNTAS_FRECUENTES.pdf
  PI_19_GUIA_DE_AYUDA.pdf