Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, de manera que assoleixin la mida que els permeti tenir la massa crítica necessària, fomentant la participació d'investigadors principals amb dedicació única en cada modalitat de projecte.
- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramon i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin s'hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.
- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contextes de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures europees constituïdes com ERIC (EATRIS, ECRIN, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
Característiques principals
- Seran susceptibles de finançament projectes que el seu objectiu sigui promoure la innovació en els centres assistencials del SNS i la transferència de solucions innovadores, així com la generació de beneficis per a la comunitat, permetent al mateix temps establir aliances entre entitats de recerca i empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i de tecnologies mèdiques i sanitàries.
- Els projectes es poden presentar com a projectes individuals per una entitat sol·licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un investigador principal responsable o com a projectes coordinats.
- No es finançaran despeses per a la contractació de personal.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

El nombre de sol.licituds per centre està limitat és per això que els que estiguin interessats cal que presentin abans de 01/02 un resum no més llarg d’una plana amb la informació clau de la proposta.
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 20 de febrer
Impresos (URL)
Curriculum Vitae:https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX
Informació addicional
Avaluació i selecció de les sol·licituds.
a) Valoració de l'equip de recerca: fins a 35 punts
b) Valoració del projecte: fins a 65 punts
Requisits
- Quan el desenvolupament del projecte així ho requereixi, es podran vincular empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats dels mateixos. En aquesta modalitat de Projectes de desenvolupament tecnològic en salut ,aquesta vinculació serà obligatòria.
- En casos excepcionals, quan la seva contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca podran incorporar personal quan la vinculació contractual sigui amb entitats sense domicili social a Espanya. Aquest tipus de personal no podrà superar el 25% del total dels membres de l'equip.

Requisits dels investigadors principals:
 • Tenir vinculació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Rio Hortega.
 • Tenir dedicació única al projecte sol·licitat dins de cada modalitat.

  Requisits de la resta dels membres de l’equip de recerca:
 • Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • Durada
  2 anys.
  Documentació
  Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 • Formulari de sol.licitud.
 • Memòria del projecte d'investigació en castellà emprant exclusivament el model normalitzat.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA), dels investigadors principals.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA), de la resta dels membres de l'equip d'investigació.
 • Documentació que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats dels mateixos. Aquest document serà obligatori en els Projectes de desenvolupament tecnològic en salut.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s'haurà de complimentar, a més, l'informe de coordinació en model normalitzat.
 • En el cas de centres privats d'R + D, acreditació del tipus de vinculació existent entre el mateix i l'investigador responsable, així com la seva durada.

  ABANS D'ENVIAR-HO DEFINITIVAMENT ON LINE CAL PRESENTAR UN ESBORRANY DE LA MEMÒRIA COMPLETA (INCLOENT-HI PRESSUPOST) PER TAL QUE SIGUI REVISAT PER LA COMISSIÓ DE RECERCA I PER TRAMITAR-HO AL CEIC.
 • Incompatibilitats
 • Ni l'investigador principal ni els col·laboradors podran figurar en els equips de projectes finançats de la modalitat de Projectes de Desenvolupament Tecnològic (DTS) en salut de la convocatòria 2018 de l'AES.
 • En aquells projectes amb un únic investigador principal, l'incompliment del règim d'incompatibilitats per part seva, determinarà l'exclusió de tot l'equip de recerca, la inadmissió de la sol·licitud i la no valoració del projecte.
 • L'incompliment del règim d'incompatibilitats per part d'algun dels restants membres de l'equip d'investigació determinarà la seva exclusió de totes les sol·licituds en les què figuri.
 • Arxius

  Arxiu
  DTS_19_GUIA_DE_AYUDA.pdf
  DTS_19_GUIA_DE_AYUDA.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  AES 2019.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  2-Declaracion_de_interes_empresarial_DTS_2019.pdf
  2-Documento_de_coordinacion_DTS_2019.pdf
  2-Memoria_del_proyecto_DTS_2019_ingles.pdf
  2-Memoria_del_proyecto_DTS_2019_es.pdf
  DTS_19_PREGUNTAS_FRECUENTES.pdf