Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Associació Celíacs de Catalunya presenta la tercera edició de la Beca Celíacs de Catalunya per un projecte de recerca sobre la malaltia celíaca, dermatitis herpetiforme o sensibilitat al gluten no celíaca.
Aquestes beques pretenen potenciar possibles avenços científics que suposin una millora significativa de la qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o dermatitis herpetiforme i fomentar el desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies, millora dels mètodes de diagnosis, així com difondre socialment la realitat d'aquests trastorns.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.celiacscatalunya.org/
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/Convocatoria%20Beca%20Celiacs_2019.pdf
Requisits
Els projectes hauran de versar sobre una recerca (bàsica, aplicada o clínica) sobre la malaltia celíaca, sobre la sensibilitat al gluten no celíaca o sobre la dermatitis herpetiforme.
Podran optar a aquesta beca tots aquells grups que realitzin o desitgin realitzar recerca bàsica, aplicada o clínica sobre alguna de les patologies per sensibilitat al gluten i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o empreses, d'àmbit públic o privat, situades a territori català.
Dotació
8.000€
Àmbit territorial: Catalunya
Durada
Els projectes tindran una durada mínima d'1 any i màxima de 2 anys, començant entre juny i octubre de 2019.
Documentació
Tots els projectes hauran d'anar acompanyats de la següent documentació,
 • Fitxa d’Inscripció
 • Projecte de recerca (que ha de desenvolupar com a mínim els següents apartats):
  -Introducció
  -Hipòtesi de treball.
  -Objectius.
  -Metodologia i recursos materials disponibles.
  -Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat).
  -Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec de la beca present (màxim: 8.000 euros).
 • Currículum vitae de l'investigador principal, en el qual figurin les publicacions científiques i els projectes de recerca finançats en els quals estigui participant o hagi participat.
 • Carta de conformitat segellada i signada pel responsable de recerca del centre al que estigui adscrit l'investigador principal.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatoria Beca Celiacs_2019.pdf