Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L’objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s’adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d’investigadors que han estat treballant a l’estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7796/1723536.pdf
Impresos (URL)
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2018
Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2016 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
  El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2016 si es justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:
  - Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
  - Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
  - Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
 • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.
 • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Dotació
  L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els tres (3) anys de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social.
  Durada
  Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de 3 anys
  Documentació
  L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació. La informació que cal incloure a l'annex és un breu currículum de la persona candidata, la descripció dels elements més destacats del grup de recerca al qual s'incorpori la persona candidata, el pla de treball de l'activitat científica que es pretén desenvolupar i els aspectes ètics del projecte de recerca previst.

  Arxius

  Arxiu
  BBRR BP2018_cat.pdf
  convocatoria_BP.pdf
  Annex-BP-2018.doc