Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Associació Espanyola de Coloproctologia (FAECP) dóna suport a la investigació clínica i té entre els seus objectius prioritaris aportar tot el suport possible a la investigació independent per part dels seus socis i el foment del seu desenvolupament per a la generació i difusió del coneixement científic en el camp de la Coloproctologia.
Es convoquen 4 BEQUES DE RECERCA per a la realització de treballs a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aecp-es.org/becas/
https://www.aecp-es.org/wp-content/uploads/2019/becas/ConvocatoriaBecaFAECPproyectosdeinvestigaciOn2019.pdf
Impresos (URL)
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=524
Requisits
 • L'investigador principal i almenys un dels investigadors col·laboradors han de ser socis de la AECP.
 • Podran concórrer tots els socis de l'AECP al corrent del pagament de les quotes i en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.
 • Els facultatius que estiguin en període de formació sanitària postgraduada no apareixeran com a investigadors principals, tot i que sí ho podran fer a l'equip investigador.
 • Un investigador podrà participar en un màxim de dos projectes, i només en un com a investigador principal.
 • El Projecte d'investigació haurà de ser original, versarà sobre un tema relacionat amb la Coloproctologia i no podrà haver estat iniciat amb antelació.
 • Dotació
  6.000€.
  Durada
  El període temporal previst per completar l'estudi serà inferior a 2 anys.
  Documentació
  Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació:
 • Currículum de l'investigador principal i dels sol·licitants
 • Fotocòpia confrontada del NIF
 • Memòria explicativa del treball que es va a desenvolupar, amb l'estructura següent: introducció i justificació del treball, objectius, hipòtesis de treball, material i mètodes i dates d'inici i finalització
 • Mitjans disponibles i pressupost del projecte
 • Certificació de la direcció o gerència del centre de treball per la qual s'acrediti el coneixement i aprovació del projecte, així com el compromís de facilitació per part del centre de la infraestructura necessària per a la seva realització
 • Informe del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics del centre on es desenvoluparà el projecte. Si estigués en tràmit s'acceptarà justificant de la sol·licitud del mateix, sense que això eximeixi de la seva presentació en cas de ser concedida l'ajuda
 • Informe del Comitè corresponent sobre experimentació animal, si el tipus de investigació ho requereix
 • Arxius

  Arxiu
  ConvocatoriaBecaFAECPproyectosdeinvestigaciOn2019.pdf