Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Mitjançant aquesta XVI Convocatòria es concediran un màxim de 15 ajudes a equips d'investigadors amb reconeguda experiència, que treballin en els següents camps d'investigació:
 • Oncologia, centrada en el diagnòstic i tractament de càncer biliopancreàtic.
 • Trasplantaments. Referint-nos exclusivament a millores dels resultats dels trasplantaments d'òrgans.
 • Traumatologia i seqüeles, incloses les neurològiques derivades d'un traumatisme.
 • Malalties rares. Limitades a les que es manifesten en la infància.

  Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria hauran de ser exclusivament treballs d'investigació clínica, que es desenvolupin en Instituts d'Investigació Sanitària acreditats (IIS).
 • Característiques principals
  S'atendran de forma preferent els projectes l'investigador principal dels quals sigui menor de 40 anys a la data del tancament de la convocatòria. La responsabilitat d'aquest investigador en el projecte haurà de ser avalada pel responsable del grup i de l'Institut d'Investigació Sanitària acreditat (IIS).
  Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181591818347&idPadre=1181560223128
  Impresos (URL)
  http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-la-Investigacion.html
  Dotació
  L'import màxim sol·licitat per projecte no podrà excedir de 150.000 euros
  Durada
  Els ajuts estan destinats a projectes d'investigació amb una durada mínima d'un any i màxima de tres anys.
  Documentació
 • Memòria del projecte, d'acord amb el model de sol·licitud facilitat a la web.
 • Currículum vitae de cada un dels membres de l'equip investigador d'acord al model facilitat a la web.
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació de l'investigador principal i de director d'Investigació, si n'hi ha, o el responsable de l'Institut d'Investigació Sanitària acreditat (IIS) on es va a desenvolupar el projecte d'acord amb el model facilitat a la web.
 • Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre avalant que l'investigador principal que figura a la sol·licitud de l'ajut és qui de forma efectiva liderarà el projecte. Aquesta certificació és especialment important en el cas que l'investigador que vagi a liderar el projecte sigui menor de 40 anys.
 • Informe del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics del centre on es desenvoluparà el projecte. Si el tipus de recerca ho requereix, també serà necessari informe del Comitè corresponent d'experimentació animal.
 • Document de comunicació externa.
 • Fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal) de l'investigador principal.
 • Fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal) de l'Institut d'Investigació Sanitària acreditat (IIS), que gestionarà el projecte.
 • Certificat emès per Adeslas, que acrediti la pertinença al seu quadre mèdic. Aquest certificat es podrà sol·licitar en la seva delegació provincial (només els projectes presentats per especialistes del quadre mèdic d'Adeslas).
 • Arxius

  Arxiu
  MODELO_CURRICULUM_2019_F.Mutua Madrileña.DOC
  MODELO_BASES_AYUDAS_2019_F.Mutua Madrileña.PDF
  MODELO_COMUNICACION_EXTERNA_2019_F.Mutua Madrileña.DOCX
  MODELO_DE_SOLICITUD_PROYECTOS_2019_F.Mutua Madrileña.DOC
  Fundación Mutua Madrileña_ Detalle Ayudas a la Investigación.pdf