Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Dues beques van dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers dos anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en Oncologia en un hospital o institució de Catalunya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://webs.academia.cat/societats/oncologia/?p=page/html/detallbeca/739/S/036/none
http://www.academia.cat/files/204-6978-FITXER/Becaoncologia.pdf
Requisits
  • Ser membre de la SCBO (estant al corrent del pagament de la quota).
  • Projecte de recerca bàsica o clínica original.
  • Àrea d'investigació: temes relacionats amb l'atenció oncològica.
  • Projectes d'investigació coordinats o dirigits en unitats o Serveis d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia del país.
  • Indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar la documentació que ho acrediti.
  • Dotació
    6.000€
    Durada
    Un mínim de sis i un màxim de dotze mesos.
    Documentació
  • Presentació d'una memòria del projecte d'investigació, no excedint les 12 pàgines, amb els següents apartats:
    - Nom i cognoms, lloc de treball i adreça de l’investigador principal i la resta d’investigadors. Especificar el grup/centre/servei on efectuarà el projecte de recerca.
    - Títol.
    - Resum (màxim 250 paraules).
    - Introducció (màxim 1.000 paraules) (antecedents sobre el tema i bibliografia).
    - Hipòtesi i objectius.
    - Material i mètodes.
    - Pla de treball i cronograma.
    - Adequació a la prioritat de la convocatòria.
    - Pressupost.
  • CV normalitzat de l’investigador principal i de tots els signants.
  • Document d'acceptació per part del cap de servei o departament i de la direcció del centre a on es vol realitzar la recerca.
  • Arxius

    Arxiu
    Beca Oncologia_Soc Catalano Balear d'Oncologia 2019.pdf