Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Es convoques dues beques per fomentar la recerca científica en el trasplantament d’òrgan sòlid, a investigadors que formin part de les àrees de recerca que estan en funcionament en els serveis amb Unitat de Trasplantament de Catalunya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://sctransplant.org/beq1cat.html
https://sctransplant.org/doc/2021/BASESBequesFCT2021Web.pdf
Requisits
 • Estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina o disposar del Postgrau de Segon cicle d'altres àmbits relacionats amb les Ciències de la Salut.
 • No tenir el grau (títol) de Doctor.
 • Acreditar l’acceptació per part del grup de recerca on s’incorporarà.
 • Tenir menys de 35 anys (inclosos els 35).
 • Dotació
  La dotació de cada beca és de 18.000€ bruts anuals.
  Durada
  La duració serà d'un any no prorrogable. El període de gaudir de les beques s’iniciarà el gener del 2021 i finalitzarà el desembre del mateix any. Excepcionalment la data d’incorporació podrà ajornar-se fins a un màxim d’un mes si així ho sol·licita justificadament el becari. Aquest temps serà irrecuperable.
  Documentació
 • Carta sol·licitant la concessió de la beca.
 • Currículum vitae (CV) breu del sol·licitant, amb la fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic. Hi ha de constar específicament: dades personals, títols acadèmics, experiència professional, participació en projectes finançats i publicacions i congressos. El CV no ha de tenir una extensió superior a 10 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica la no valoració del projecte.
 • Fotocòpia del DNI, o Passaport o targeta de resident quan no siguin espanyols.
 • Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes es presentaran en format FIS. La descripció no ha de tenir una extensió superior a 4 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica la no valoració del projecte
 • Pressupost general del projecte.
 • Informe del director del treball de recerca on consti l’acceptació del candidat al grup de recerca, i la idoneïtat del candidat i del seu pla de treball.
 • Certificat del responsable del centre de recerca que acollirà el candidat
 • Formulari de sol·licitud.
 • Arxius

  Arxiu
  FCT2021_doc_2021_FORMULARIBeques.doc
  FCT2021Web_BASESBeques.pdf