Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure i desenvolupar les activitats d'investigació i difondre els coneixements generats en les mateixes.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.aefa.es/xii-premio-aefa-2021-a-la-calidad-e-innovacion/#prettyPhoto
Informació addicional
Procediment:
- S'ha de preparar un sobre tancat etiquetat amb la lletra A que ha de contenir el full annex degudament emplenat. A la solapa del sobre constarà només el títol del treball.
- S'ha de preparar un altre sobre tancat etiquetat amb la lletra B on s'inclourà el treball en paper i en un suport informàtic (CD, memòria d'emmagatzematge extraïble, etc.). A la solapa del sobre B constarà només el títol del treball.
El material contingut en el sobre B ha de ser anònim i no podrà contenir el nom del Centre o del Laboratori on s'ha realitzat el projecte. La violació d'aquesta base comportarà l'exclusió definitiva del treball al premi.
Requisits
Podran optar al premi qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat, relacionada amb les Ciències del Laboratori Clínic. No serà necessari pertànyer a cap societat científica específica.
 • Requisits generals:
  - Els treballs hauran de ser originals i innovadors.
  - El projecte ha de mostrar la seva viabilitat.
  - Els treballs presentats poden haver estat publicats o estar acceptats per a la seva pròxima publicació en revistes indexades durant els anys 2020 i 2021.
 • Requisits específics:
  Els treballs podran abordar algun o diversos dels següents punts en relació amb el paper de laboratori en el maneig de les neoplàsies. Es valorarà l'experiència particular en relació amb:
  1. El caràcter innovador de la feina. 2. Utilitat, relació i anàlisi de les diferents tecnologies en el diagnòstic i monitorització de el càncer (marcadors tumorals, proves genètiques, ADN tumoral, cèl·lules tumorals, altres metabòlits d'interès). 3. Avaluació d'algoritmes i / o protocols diagnòstics. 4. L'informe de laboratori. 5. Impacte dels resultats en la pràctica clínica.
 • Dotació
  Premi de 3.000 € i el lliurament d'un diploma acreditatius a cada un dels autors.
  Documentació
  Els treballs s'hauran d'estructurar seguint els següents apartats: Resum, Introducció, Material i mètodes, Resultats, Conclusions i Bibliografia.
  - A la primera pàgina ha d'aparèixer el títol del treball i en la segona un breu resum.
  - L'extensió total del treball no ha de superar les 40 pàgines (incloent figures, taules, gràfics i bibliografia). S'ha de presentar en format DIN A4, amb lletra Arial mida 12 i a doble espai.
  El nombre màxim de taules, figures i gràfics, entre tots, no ha de ser superior a 6, i han d'estar inserides en el text. Els peus de figures, taules i gràfiques es situaran a continuació d'elles.
  La bibliografia no ha de superar les 30-40 cites. L'estil de citació podrà escollir lliurement i les referències bibliogràfiques han de citar-se de manera uniforme en el format que es triï.
  - El treball s'haurà de presentar en espanyol.

  Arxius

  Arxiu
  XII PREMIO AEFA 2021 A LA CALIDAD E INNOVACION.pdf
  HOJA_ANEXA_DEL_XII_PREMIO_AEFA_A_LA_CALIDAD_E_INNOVACION-1.doc