Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fundació MAPFRE convoca l'any 2021 ajuts a la Investigació a fi de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en Promoció de la Salut.
Característiques principals
Les línies temàtiques sobre les quals hauran de versar els projectes d'investigació són les següents:
■ Estratègies per al canvi d'hàbits: prevenció de l'obesitat i foment de l'activitat física.
■ Educació per a pacients.
■ Valoració del mal corporal.
■ Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica.
■ Longevitat i qualitat de vida.
En aquesta convocatòria es valorarà especialment aquells projectes que tenint en compte les línies temàtiques anteriors, incorporen aspectes relacionats amb la COVID-19 com: reducció de contagis, autocura i la cultura d'autoprotecció, relació entre estat de salut previ (estil de vida) i morbimortalitat, COVID-19 i salut mental, etc.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/bases-larramendi-es-2021.pdf
Impresos (URL)
https://survey.fundacionmapfre.org/index.php/68596?lang=es
Requisits
 • Els ajuts estan dirigits a investigadors o equips de recerca de l'àmbit acadèmic i professional, que desitgin desenvolupar programes d'investigació en les àrees esmentades, de forma independent o en el marc d'universitats, hospitals, empreses o centres de recerca als que estiguin adscrits.
 • Dotació
  Promoció de la salut: 30.000 €
  Documentació
  Per optar als ajuts, les persones interessades hauran d’aportar:

  1. Currículum vitae professional del Investigador principal i, quan sigui procedent, de la resta de membres de l'equip d'investigació. L'extensió màxima del currículum serà de cinc pàgines per membre de l'equip.

  2. Memòria explicativa del projecte d'investigació, que ha de ser original i inèdit, fent servir la plantilla disponible a https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
  amb una extensió entre 8 i 12 folis, amb font Arial a 12 punts de grandària, incloent resum del projecte-abstract (10 línies), objectius i justificació del projecte, metodologia, experiència i idoneïtat del investigador principal i de la resta de l'equip, el pressupost i el cronograma detallats.

  Es descartaran les sol·licituds amb un pressupost de realització que superi la quantia màxima establerta per als ajuts i que no contemplin la forma de finançament addicional.

  3. Si el treball es desenvolupa en el marc d'una universitat, hospital, empresa o centre de recerca, es requerirà una carta de presentació del responsable. Hi ha de constar el nom complet del centre de recerca, domicili fiscal, persona que el representa i càrrec.

  4. Document signat pel responsable de l'entitat que expressi l'acceptació de el centre en el qual es desenvoluparà la investigació.

  5. Si el sol·licitant està en possessió de qualsevol altre tipus de beca o ajut econòmic, ha d'indicar la institució que el concedeix, el motiu i la seva quantia.

  6. En projectes d'investigació clínica o quan la naturalesa de la investigació ho requereixi, serà imprescindible presentar un certificat de la Comissió d'Ètica del centre on es vagi a realitzar la investigació o bé la documentació que acrediti que no cal. Si el treball fóra d’experimentació animal, caldrà aportar un certificat de la Comissió d'Experimentació Animal del centre.

  La documentació s'ha de presentar en algun dels següents idiomes: castellà, anglès o portuguès.

  Arxius

  Arxiu
  plantilla-memoria-explicativa-larramendi-2021-es.docx
  modelo-protocolo-centro-es-2021.pdf
  bases-larramendi-es-2021.pdf
  modelo-protocolo-investigador-es-2021.pdf